Xử lý HĐĐT có mã của CQT có sai sót sau khi cấp mã

Trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử, việc doanh nghiệp gặp phải sai sót là điều không thể tránh khỏi. Trong trường hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan Thuế có sai sót sau khi cấp mã thì doanh nghiệp cần xử lý như thế nào?

1. Trường hợp chưa gửi cho người mua có sai sót

Đối với trường hợp này người bán cần:
– Thông báo với Cơ quan Thuế theo Mẫu số 04 v/v hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót
–  Lập hóa đơn điện tử mới gửi Cơ quan Thuế cấp mã hóa đơn mới thay thế
–  Cơ quan Thuế hủy Hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót lưu trên hệ thống của Cơ quan thuế

2. Trường hợp đã gửi cho người mua có sai sót

Đối với sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót thì:
–  Người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót
–  Thông báo với Cơ quan Thuế theo Mẫu số 04
–  Không phải lập lại hóa đơn

xử ký hóa đơn sau khi được cấp mã có sai sót

Đối với trường hợp sai về Mã số Thuế, về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa thì:
–  Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót
–  Người bán thông báo với Cơ quan Thuế theo Mẫu số 04
–  Cơ quan Thuế hủy hóa đơn điện tử đã cấp có sai sót lưu trên hệ thống của Cơ quan Thuế
–  Lập Hóa đơn điện tử mới thay thế dòng chữ: “Thay thế cho hóa hóa đơn mẫu số…ký hiệu…số…ngày…tháng…năm” gửi đến Cơ quan thuế để cấp mã.

3. Trường hợp cơ quan thuế phát hiện hóa đơn đã được cấp mã có sai sót

Đối với trường hợp này, Cơ quan Thuế sẽ thông báo cho người bán theo Mẫu số 05 để người bán kiểm tra sai sót
Trong thời gian 2 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Cơ quan Thuế người bán thực hiện thông báo với Cơ quan Thuế theo Mẫu số 04 v/v hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập  có sai sót và lập hóa đơn điện tử mới gửi Cơ quan Thuế để cấp mã.

4. Cơ quan Thuế thông báo về việc tiếp nhận và kết quả xử lý theo mẫu số 04 cho người bán. Hóa đơn điện tử đã hủy không có giá trị sử dụng những vẫn được lưu trữ để phục vụ tra cứu.

Trên đây là các trường hợp xử lý hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan Thuế có sai sót sau khi cấp mã. Giúp doanh nghiệp có thể nắm rõ hướng giải quyết, xử lý khi gặp tình huống sai sót.

Khuyến nghị chuyển mạch switch Cisco 24 port 1gb

Những lưu ý khi chọn nơi cho thuê hosting giá rẻ